Onderzoeken

IOO (Individueel Onderwijskundig Onderzoek)

Wat is een IOO

Een IOO kan in worden gezet om te ontdekken of er een relatie is tussen gedrags- en/ of leerproblemen mede veroorzaakt door een voorkeur voor de visueel-zintuigelijke informatieverwerking (beelddenken).

Tijdens het onderzoek wordt inzicht verkregen in de cognitieve capaciteiten van een leerling en sociale en/of emotionele blokkades. Door vroegtijdig signaleren kunnen er tijdens de nebespreking adviezen worden gegeven om het onderwijs voo
r uw kind passend te maken. 

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Kennismaking:

Het onderzoek kan zowel door school als door de ouders worden aangevraagd.
Voor het onderzoek uit vindt er een kennismakingsgesprek plaats met ouder(s) en kind om de beginsituatie en hulpvr

aag duidelijk te krijgen. Aan de hand hiervan plannen we een datum voor de afname van het onderzoek.

Afname onderzoek:

Het hele onderzoek neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. Hierbij wisselen we 

de verschillende onderdelen van het onderzoek af met wat ontspanningsmomenten.

 

Onderzoeksopzet:

Tijdens het onderzoek wordt er inzicht verkregen in de strategieën die het kind hanteert en de mogelijke hiaten. Tijdens het onderzoek wo

rden de volgende didactische toetsen afgenomen:

1) EMT leestest (lexicale procedure, synthese, herkenning)

2) KLEPEL leestest (fonologische procedure, analyse, decodering)

3) Letter/ klanken kennis (automatisering)

4) Tekstbegrip (op micro-, me

so- macroniveau)

5) Spelling (oriëntatie-, fonetische en regelfouten)

6) Schrijven (opbouw, pengreep, motivatie, omgang met taal)

7) Rekenen (automatiseren en zicht op strategieën)

8) Vester geheugentest (leeringangen)

9) Non-verbale ruimtelijk inzicht test

10) Meervoudige intelligentietest (Leerstijlen)

11) Oog samenwerking 

12) Wereldspel (inzicht in de cognitieve capaciteiten, de aanwezige persoonlijkheidsaspecten op sociaal en/of emotioneel gebied)

 

Verslag:

Na het onderzoek wordt er verslag gelegd van alle onderzoeken. Hieruit zal een conclusie worden getrokken en adviezen voor thuis en school worden gegeven. Deze wordt tijdens een nagesprek toe

gelicht.

Tijdens dit gesprek wordt duidelijk of uw kind de voorkeur heeft voor visueel inzichtelijk leren (beelddenken) en wat zijn persoonlijkheidskenmerken e

n leeringangen zijn. 

NB: Alle verkregen gegevens zijn een gerichte basis voor ouders/ en leerkrachten voor een pla

n van aanpak en advies over hoe een leerling zich het beste verder kan ontwikkelen.

 

Tarieven:

€760,- (Het gehele onderzoek incl. kennismakingsgesprek, verslaglegging en nagesprek.)

Neem voor meer informatie gerust contact met mij op.